To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Działki Lipnik

Szczegóły ogłoszenia

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
położonych w obrębie 0013 Lipnik gmina Stargard

Lp. 1
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki Kompleks 30/34 30/99
Powierzchnia 3028 m2 307 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4 SZ1T/00121176/1
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej Brak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej (32 Ud).
Ciąg pieszy-osiedlowy wewnętrzny (34 KP)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 160000
Wadium 16000
Wysokość postąpienia 1600
Godzina przetargu 9:00

Lp. 2
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki Kompleks 30/59 30/60
Powierzchnia 3135 m2 2970 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej Brak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy usługowej nieuciążliwej (32 Ud).
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 305000
Wadium 30500
Wysokość postąpienia 3050
Godzina przetargu 9:30

Lp. 3
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 27/111
Powierzchnia 2340 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,09 w działce nr 27/107 SZ1T/00118984/4
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (48 MJ)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 140000
Wadium 14000
Wysokość postąpienia 1400
Godzina przetargu 10:00

Lp. 4
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 27/112
Powierzchnia 1818 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,07 w działce nr 27/107 SZ1T/00118984/4
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (48 MJ)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 109000
Wadium 10900
Wysokość postąpienia 1090
Godzina przetargu 10:30

Lp. 5
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 27/113
Powierzchnia 1965 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,07 w działce nr 27/107 SZ1T/00118984/4
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (48 MJ)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 117000
Wadium 11700
Wysokość postąpienia 1170
Godzina przetargu 11:00

Lp. 6
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 30/22
Powierzchnia 2054 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,18 w działce nr 30/14 SZ1T/00106200/8
0,15 w działce nr 30/15
SZ1T/00106201/5
0,041 w działce nr 30/31
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (37 MJ)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 137000
Wadium 13700
Wysokość postąpienia 1370
Godzina przetargu 11:30

Lp. 7
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 771
Powierzchnia 1578 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,027 w działce nr 30/45
SZ1T/00121175/4
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren wyłącznie mieszkaniowy zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej (MM/MN.01)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 4 lutego 2015 r., poz. 363)
Cena wywoławcza 103000
Wadium 10300
Wysokość postąpienia 1030
Godzina przetargu 12:00

Lp. 8
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 30/46
Powierzchnia 1120 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,019 w działce nr 30/45
SZ1T/00121175/4
0,021 w działce nr 30/31
SZ1T/00121173/0
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (36 MJ)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 79000
Wadium 7900
Wysokość postąpienia 790
Godzina przetargu 12:30

Lp. 9
Gmina Stargard
Obręb 0013 Lipnik
Nr działki 30/47
Powierzchnia 1040 m2
Nr Księgi wieczystej SZ1T/00049600/4
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej 0,018 w działce nr 30/45
SZ1T/00121175/4
0,018 w działce nr 30/31
SZ1T/00121173/0
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (36 MJ)
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 28 stycznia 2004 r., nr 7, poz. 138)
Cena wywoławcza 74000
Wadium 7400
Wysokość postąpienia 740
Godzina przetargu 13:00

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1161, z 2020 r., poz. 471), grunt działek oznaczonych nr ewidencyjnymi nr 30/34, 30/99, 30/59, 30/60, 27/111, 27/112, 27/113, 30/22, 771, 30/46, 30/47 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard nie jest wyłączony z produkcji rolnej.
Działki gruntu oznaczone w rejestrze gruntów nr 30/34, 30/99, 30/59, 30/60, 27/111, 27/112, 27/113, 30/22, 771, 30/46, 30/47 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard, nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej,
Działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 30/34, 30/99, 30/59, 30/60, 27/111, 27/112, 27/113, 30/22, 30/46, 30/47 z obrębu 0013 Lipnik gmina Stargard znajdują się w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody „Lipnik”, dodatkowo działka gruntu numer 30/22 położona jest częściowo w strefie ograniczonej ochrony archeologicznej „W III”, zaś działki gruntu nr 27/111, 27/112, 27/113 znajdują się częściowo w strefie zalegania zwierciadła wód gruntowych do 2 metrów pod poziomem terenu.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”.
Wadium winno być uznane na rachunku bankowym Uczelni najpóźniej w dniu 16 lutego 2021 r.
2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej Uczelni: https://bip.zut.edu.pl/majatek-zut/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html
3. Cena wywoławcza, wysokość postąpienia, cena wylicytowana podawane są w kwotach netto. Do ustalonej w przetargu ceny naliczony zostanie podatek od towarów i usług, według przepisów i stawek obowiązujących na dzień zawarcia umowy.
4. Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) zobowiązana jest stawić się na przetargu ze współmałżonkiem lub stosownym pełnomocnictwem współmałżonka zawierającym jego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości oraz zgodę do podejmowania wszystkich czynności, w tym prawnych, prowadzących do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania nieruchomości do majątku wspólnego) bądź przedłożyć dokument o ustanowieniu rozdzielności majątkowej (w przypadku gdy taka sytuacja zachodzi).
5. Osoba fizyczna zobowiązana jest również przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości oraz oświadczyć na piśmie, do czyjego majątku – osobistego bądź wspólnego, zamierza nabyć nieruchomość.
6. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1100), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.
7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo wskazania Kancelarii Notarialnej przeprowadzającej transakcję - koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.
8. Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Koszty ewentualnego okazania granic przez geodetę, ponosi nabywca nieruchomości.
9. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Uczelni wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
10. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.
11. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 661 026 076 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres:
gospodarowanie.nieruchomosciami@zut.edu.pl

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 915... 915782565Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry