Syndyk sprzeda działki inwestycyjne w Łodzi

Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE
 
Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa
spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi
z opcją dodatkowej aukcji ustnej
 
 1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą aktywa wskazane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa sporządzonym w dniu 8 czerwca 2020 r. przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, w szczególności:
a/ prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 64/110, 64/111, 64/112, 64/113, 64/114, 64/115, 64/116, 64/117, 64/118 i 64/119, obręb P-29, miasto Łódź, dzielnica Polesie, o powierzchni łącznej 31 499 m2 oraz prawo własności budynku Centrum Handlowego „SUKCESJA”, stanowiącego od gruntu przedmiot odrębnej własności. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Łodzi przy Al. Politechniki 1; dla nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste numer: LD1M/00158445/7 i LD1M/00117210/2,
b/ ruchomości znajdujące się na terenie CHR Sukcesja, z wyłączeniem ruchomości i nakładów będących własnością najemców, w szczególności wskazanych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 do Regulaminu,
c/ prawa własności przemysłowej, w szczególności prawo ochronne na znak towary numer R.268264.
 1. W skład przedsiębiorstwa objętego przetargiem nie wchodzą: środki pieniężne, wierzytelności i inne składniki szczegółowo wskazane w Regulaminie przetargu.
 2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 126.000.000,00 zł (sto dwadzieścia sześć milionów złotych). Cena nie zawiera podatku VAT zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego mogą zostać udostępnione zainteresowanym na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie przetargu, w szczególności po złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności danych udostępnionych w związku z postępowaniem przetargowym i uiszczeniu kaucji w kwocie 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości.
 4. Pisemną ofertę kupna przedsiębiorstwa spółki FABRYKA BIZNESU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta Fabryka Biznesu sygn. akt XIV GUp 80/20 – NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 3 grudnia 2020 roku do godz. 15.00, na adres: Kancelaria Notarialna Notariusz Grażyna Rymdejko, ul. Piotrkowska 287 lok. 5, 93-004 Łódź (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
 5. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, wpłacić w terminie wyznaczonym na składanie ofert – wadium w wysokości 2% (dwóch procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Bank Polska SA nr 81 1090 1304 0000 0001 4468 0051 – decyduje data uznania rachunku bankowego masy upadłości.
 6. Oferty, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie przetargu, lub które wpłynęły po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Łódź, ul. Pomorska 37), godz. 10.00, sala 309.
 8. Przetarg prowadzi Syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza.
  Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 9. W przypadku, gdy złożone zostaną oferty równorzędne w rozumieniu Regulaminu przetargu albo jeżeli wszystkie oferty będą zawierały identyczną cenę, Syndyk może przeprowadzić dodatkową aukcję ustną na warunkach wskazanych w Regulaminie przetargu.
 10. Wyboru oferenta dokonuje Syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza.
 11. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 12. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 13. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega wpłacie na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez Syndyka, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego.
 14. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który udostępniany jest na zapytanie złożone na adres poczty elektronicznej: kancelaria@4web.pl
 15. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu oraz warunków przetargu dostępne są pod numerami telefonów: + 48 604 16 16 00, +48 660 44 12 12, w dni powszednie w godz. 9.00 do 16.00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl
 16. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, numer telefonu: +48 604 161 600, +48 660 44 12 12.
 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 604... 604161600Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry