SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza pisemny konkurs ofert na

Szczegóły ogłoszenia

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD
Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:
  • wierzytelności o zwrot nakładów


Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.
Celem konkursu ofert jest wyłonienie nabywcy określonego niżej przedmiotu sprzedaży:
  • wierzytelności o zwrot nakładów poniesionych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Budowlane AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej i jego poprzedników prawnych, w postaci wybudowania budynku portierni, które zostały poniesione na działce nr 372/16 o powierzchni 0,0251 ha, położonej przy ul. Jastruna w Krakowie, os. Czyżyny, obręb 49, jedn. ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00486899/3, stanowiącej wg ww. księgi wieczystej własność Gminy Miejskiej Krakowa, wobec właściciela wyżej opisanej działki nr 372/16


Cena wywoławcza wynosi: 154.000,00 zł netto
(sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych, 00/100)

(dalej: „Wierzytelność”, „Nakłady”, „przedmiot sprzedaży”).

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie w Alior Bank o numerze: 71 2490 0005 0000 4520 8325 2774 wadium z dopiskiem „OFERTA AZBUD – WIERZYTELNOŚCI O ZWROT NAKŁADÓW” w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty: 15.400,00 zł w terminie do dnia 1 marca 2021 r. Za datę wpływu uważa się dzień uznania kwoty na rachunku upadłej spółki. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty osobiście w Biurze Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j. w upadłości likwidacyjnej, 32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 2a lub drogą pocztową w terminie do dnia 1 marca 2021 r. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu składania oferty, decyduje data wpływu do Biura Syndyka. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zostać złożona w zapieczętowanej kopercie z czytelnym napisem „OFERTA AZBUD – WIERZYTELNOŚCI O ZWROT NAKŁADÓW”.
Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego Komisarza, Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu ofert lub odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi bez odsetek w terminie siedmiu dni od rozstrzygnięcia konkursu ofert. Wszystkie koszty związane z nabyciem Nakładów ponosi nabywca. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta, w przypadku nie zawarcia przez tegoż oferenta umowy sprzedaży Nakładów, nie podlega zwrotowi.
Ze stanem prawnym przedmiotu sprzedaży, opisem i oszacowaniem wraz z dokumentacją związaną z przedmiotem konkursu ofert oraz z Regulaminem Konkursu ofert można się zapoznać i uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Syndyka Upadłości pod w/w adresem po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod adresem e-mail: a.antonik@slysz.pl oraz numerem telefonu: 603332299 w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 603... 603332299Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry