Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Szczegóły ogłoszenia

Aukcja (licytacja) w dniu 26 kwietnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej
w Lublinie, woj. lubelskie – działka nr 45/13 o pow. 0,1036 ha oraz działka nr 45/15
o pow. 0,2201 haKrajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza aukcję (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Krochmalnej.
 1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT AUKCJI
  1. Organizatorem aukcji jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu,
   ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000084678, NIP 956-10-40-510, REGON 870363980, BDO: 000009141 (dalej: „Organizator Aukcji” lub „Spółka”). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019.118 ze zmianami).
  2. Przedmiotem aukcji jest: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie przy ulicy Krochmalnej obręb 0022 Piaski województwo lubelskie obejmującej działki nr: 45/13 o pow. 0,1036 ha, dla której
   w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: LU1I/00211868/2 oraz nr 45/15 o pow. 0,2201 ha dla której
   w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr: LU1I/00237745/2.
 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW
  1. Do aukcji mogą przystąpić:
   1. osoby fizyczne,
   2. osoby prawne,
   3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Osoba fizyczna mająca zamiar nabyć nieruchomość, a będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym
i nabywa nieruchomość na majątek odrębny, czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić najpóźniej do daty podpisania aktu notarialnego zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości na piśmie, albo umowę
o rozdzielności majątkowej w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszej aukcji po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).
  1. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
   2. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych
    z przeprowadzeniem aukcji
   3. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, wymienionych w punktach 2.2.1. i 2.2.2. powyżej,
   4. osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego aukcję
 1. WARUNKI AUKCJI
  1. Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Lublinie, przy ul. Krochmalnej 13i, w budynku administracyjnym KSC S.A., III piętro w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00.
Osoby uczestniczące w licytacji są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora Aukcji mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2 obowiązujących w dniu aukcji.
  1. Przedmiot aukcji można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00
   w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu. Osoby dokonujące wizji lokalnej są zobowiązane do przestrzegania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz zasad obowiązujących u Organizatora Aukcji mających na celu zapobieżenie epidemii wirusa SARS-COV 2 obowiązujących w dniu wizji lokalnej.
  2. Cena wywoławcza wynosi 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych ) brutto, przy czym sprzedaż jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT.
  3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  4. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 150.000,00 (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:
   1. pisemnej - poprzez przedłożenie oryginału dokumentu obejmującego gwarancję,
   2. w postaci komunikatu SWIFT - poprzez przedłożenie wydruku tego komunikatu skierowanego do Banku prowadzącego rachunek bankowy Spółki wskazany przez Organizatora Aukcji.
  5. Wadialna gwarancja bankowa powinna zawierać niezbędne elementy tj. określenie wierzytelności, określenie Beneficjenta, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Banku – Gwaranta do wypłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta kwoty pieniężnej odpowiadającej kwocie wadium, warunki zapłaty i dokumenty jakie Beneficjent powinien załączyć do żądania zapłaty. Gwarancja bankowa powinna zawierać w szczególności:
   1. Informację ,że Bank dokona wypłaty gwarantowanej kwoty w przypadku gdy:
    1. żaden z uczestników aukcji nie zaoferował ceny wywoławczej, lub
    2. Oferent mimo udzielenia mu przybicia nie przystąpił do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu aukcji, lub
    3. Oferent pomimo udzielenia mu przybicia nie uiścił w wymaganym terminie ceny nabycia przedmiotu aukcji, lub
    4. Zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta
   2. Informację, że gwarancja obowiązuje nie krócej niż do dnia 26 lipca 2021 roku.
  6. Gwarancja bankowa w zakresie spełnienia warunków wskazanych w pkt. 3.6 podlega zatwierdzeniu przez Organizatora aukcji.
  7. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w terminie wskazanym
   w pkt 4.1. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty wadium
   na wskazany rachunek bankowy albo dzień doręczenia gwarancji bankowej
   na wskazany adres.
  8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu aukcji bez wyboru oferty lub unieważnieniu aukcji, z zastrzeżeniem pkt 3.11.
  9. Wadium w formie pieniężnej złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej zostanie ona zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po zapłaceniu ceny nabycia.
  10. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję, z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
  11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wniesienia wadium
   w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję,
   z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
  12. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku gdy nabywca
   w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia. W przypadku wniesienia wadium
   w formie gwarancji bankowej Spółka wystąpi do Banku, który wystawił gwarancję,
   z żądaniem zapłaty sumy gwarancyjnej.
  13. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest także złożenie wymaganych niniejszym ogłoszeniem oświadczeń i dokumentów.
  14. Aukcję wygrywa oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
  15. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku aukcji nastąpi w chwili podpisania aktu notarialnego - w takim przypadku każda ze stron może dochodzić zawarcia umowy sprzedaży.
  16. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy wskazany przez Spółkę najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny.
  17. Nabywca, który w wymaganym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
  18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy sprzedaży.
  19. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia aukcji bez wyboru oferty, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9. i 3.11.
  20. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt 3.9.
  21. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia warunków aukcji, bez podania przyczyn z zastrzeżeniem pkt.3.9
  22. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia aukcji bez wyboru oferty lub unieważnienia aukcji, oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
 1. WADIUM i WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
  1. Oferent w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 roku zobowiązany jest do wpłaty wadium w formie pieniężnej na następujący numer rachunku bankowego Spółki: 98 2030 0045 1110 0000 0064 7950 z dopiskiem w tytule przelewu „Wadium - aukcja – dz. 45/13 i 45/15 – Lublin”. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej, winna ona być przesłana w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku na adres: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń z dopiskiem „Wadium - aukcja – dz. 45/13 i 45/15 - Lublin”.
  2. Przed licytacją oferent zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi Aukcji:
   1. aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
    lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
    (w przypadku gdy oferent jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą),
   2. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika aukcji (jeżeli oferent działa poprzez pełnomocnika),
   3. inne dokumenty potwierdzające tożsamość uczestnika lub jego pełnomocnika,
   4. dowód wniesienia wadium,
   5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu postępowania oraz warunkami aukcji- według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
   6. podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia,
   7. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dla Oferentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych” - według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowe informacje na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu aukcji można uzyskać pod nr tel. kom. 695 650 356


 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 695... 695650356Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry