Specjalista w Dziale Inwestycji

Szczegóły ogłoszenia

Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy:
 • praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca  przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • współpraca z inwestorami/wykonawcami.
 • niektóre zadania mogą wymagać pracy poza stałymi godzinami (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) i poza siedzibą firmy.
Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl
Czym zajmuje się Dział Inwestycji:
Realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje gminy miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć.
Główne obowiązki:
 • prowadzenie poszczególnych zadań inwestycyjnych w tym w szczególności bieżąca współpraca z nadzorem autorskim, nadzorem inwestorskim/ inżynierem kontraktu, wykonawcami robót budowlanych, dostawcami oraz instytucjami występującymi w procesie inwestycyjnym,
 • planowanie i pilnowanie budżetu poszczególnych zadań inwestycyjnych.
 • weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych wykonawców i nadzór nad ich czasową realizacją,
 • udział w procedurach odbiorowych
 • przekazanie inwestycji po ich zakończeniu do użytkowania przez inne jednostki/komórki
 • nadzór nad poprawnością i terminową realizacją poszczególnych umów również na prace projektowe.
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych i Sekcją Rozwiązań Projektowych przy przygotowaniu SIWZ i umów (m.in. prace projektowe, nadzór inwestorski, roboty budowlane) w tym przygotowywanie obowiązków wykonawców, kryteriów wyboru, wymogów w stosunku do wykonawców,
Wykształcenie:
 • wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk technicznych (zarządzanie procesem inwestycyjnym), ekonomicznych, prawnych lub nauk o zarządzaniu.
Wymagania niezbędne:
 • znajomość procesu inwestycyjnego oraz ustawy Prawo budowlane w tym procedur odbiorowych,
 • umiejętności analityczne i organizacyjne,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • umiejętność syntetycznego, sprawnego i efektywnego wyrażania się pisemnie,
 • umiejętność współpracy i współdziałania w zespole interdyscyplinarnym o zróżnicowanych doświadczeniach zawodowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office,
 
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi lub w nadzorze nad robotami,
 • doświadczenie w pracy na budowie i współpracy z firmami podwykonawczymi,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi,
 • znajomość programów kosztorysowych/ umiejętność kosztorysowania prac budowlanych
 • doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w realizacji projektów,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych,
W miesiącu marcu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.
Dokumenty można składać do dnia 21 maja 2021r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres: LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem - „rekrutacja na stanowisko - od podinspektora do głównego specjalisty w w Dziale Inwestycji
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl       
Pełen tekst ogłoszenia – wymaganych, niezbędnych do złożenia dokumentów i oświadczeń znajdziesz w zakładkach:
 • https://lis.gdynia.pl/offers/praca/;
 • https://bip.um.gdynia.pl/laboratorium-innowacji-spolecznych,1498/laboratorium-innowacji-spolecznych,501396
Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 587... 587273926Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry