Specjalista, Animator w Wymiennikowni

Szczegóły ogłoszenia

 • Co robimy w ramach Wymiennikowni:
Wymiennikownia to miejsce dla osób w wieku 13-35 lat, tworzone dla młodzieży przez młodzież, w którym można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach lub warsztatach, wymienić się pasjami i pomysłami, poznać ciekawych ludzi, swobodnie spędzać czas, odpocząć. Ale nie tylko – organizowane są tu także spotkania organizacji, wizyty studyjne, panele dyskusyjne, debaty, wydarzenia dedykowane młodzieży i osobom z młodzieżą pracującym oraz eventy w Wymiennikowni i przestrzeni Miasta, wedle pomysłu i przy wsparciu uczestników Wymiennikowni. To nie tylko centrum młodzieżowe, to także miejsce oferujące wsparcie, nawiązanie wartościowych relacji, wspomagające wybór życiowych ścieżek rozwoju oraz będące inkubatorem przedsiębiorczości dla młodych ludzi.
Wymiennikownia współpracuje z podmiotami miejskimi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi w zakresie wspierania młodzieży, oddawania sprawczości w ich ręce, budowania postaw obywatelskich, zachęcania do aktywności w różnych obszarach rozwoju osobistego i zawodowego oraz podejmowania działań na rzecz lokalnych inicjatyw. To miejsce otwarte na wolontariuszy i stażystów. Z oferty Wymiennikowni może skorzystać każdy młody człowiek i każdy może poczuć się w niej bezpiecznie – bez względu na płeć, przekonania, wyznanie, pochodzenie czy niepełnosprawność.
Wymiennikownia tworzy swoją ofertę na bieżąco oraz w perspektywie wieloletniej, odpowiadając na aktualne wyzwania, przed którymi staje młodzież.
Więcej o Wymiennikowni:  www.wymiennikownia.org; fb://Wymiennikownia
 
Główne obowiązki:
 
 • Kreowanie programu Wymiennikowni z uwzględnieniem potrzeb różnych grup wiekowych
  i społecznych, jego realizacja przy zaangażowaniu użytkowników tego miejsca. Animowanie zajęć dla mieszkańców; organizacja spotkań, debat, warsztatów, szkoleń, akcji społecznych, wydarzeń sportowych i kulturalnych angażujących społeczność lokalną.
 • Kreowanie oferty miejsca zgodnie z jego misją i wizją; kontraktowanie działań; działania
  w oparciu o budżet oraz plany krótko- i długoterminowe; odpowiedzialność za fizyczne funkcjonowanie przestrzeni.
 • realizacja aktywności w sieci; tworzenie oferty online, m.in. webinarów, podcastów, warsztatów w zakresie tematyki odpowiadającej na aktualne problemy i wyzwania społeczne; administrowanie stroną internetową Wymiennikowni oraz prowadzenie kanałów społecznościowych, m.in. facebook, instagram.
 • zapewnianie wsparcia merytorycznego przy realizowaniu oddolnych pomysłów proponowanych przez młodzież
 • wsparcie młodzieży w pokonywaniu kryzysów i trudnych sytuacji życiowych; realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki problemów społecznych
 • inicjowanie i procedowanie współpracy między instytucjami, szkołami i organizacjami zorientowanymi na pracę na rzecz młodzieży; prowadzenie stałej współpracy
  z przedstawicielami jednostek miejskich, rad dzielnic, organizacji pozarządowych; współpraca z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami
 • Budowanie wizji rozwoju Wymiennikowni i jej wdrażanie w zależności od kontekstu lokalnego, wielkości przestrzeni, wielkości zespołu i różnorodności obszarów, realizowanych na danym terytorium projektów czy też programów realizowanych przez Laboratorium Innowacji ze strategicznymi celami wyznaczanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, Kolegium prezydenta czy ciała doradcze
 • współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz przedstawicielami jednostek miejskich w zakresie tworzenia Polityki Młodzieżowej miasta Gdynia.
 • Planowanie kierunków działań Wymiennikowni w perspektywie krótko- i długo terminowej  
 • przygotowywanie i realizacja (także międzynarodowych) projektów oraz przedsięwzięć rozwijających miejską ofertę dla młodzieży oraz ofertę Wymiennikowni
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych  i działań partycypacyjnych,
 • współpraca z Przystaniami – Siecią Centrów Sąsiedzkich w Gdyni w zakresie budowania oferty dla młodzieży w różnych dzielnicach Gdyni
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych
  i sprawozdawczych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami.
 
Wykształcenie:
 •  wyższe 
Wymagania niezbędne:
 • otwartość na specyfikę pracy w Wymiennikowni
 • otwartość na podnoszenie swoich kompetencji w zakresie współpracy z młodzieżą
 • poznawanie lokalnych oraz ogólnomiejskich kontekstów i potrzeb mieszkańców, zwłaszcza młodzieży; doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie rozwijania zasobów i potencjałów: min. prowadzenie wydarzeń kulturalnych, festynów, akcji w społecznościach lokalnych opartych na partycypacji,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, znajomość procesów grupowych oraz umiejętność pracy w oparciu o nie,
 • kreatywność, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
 • doświadczenie w przygotowywaniu/ wdrażaniu autorskich programów, angażujących użytkowników,
 • dobra organizacja pracy, dokładność, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/społecznym,
 • umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem,
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania współpracy, kontaktów interpersonalnych
  i międzyinstytucjonalnych,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji
  i wyciągania wniosków, zdolność do szybkiego uczenia się,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność tworzenia prostych projektów graficznych do uzupełniania treści w przestrzeni online, tworzenia infografik, plakatów i ulotem
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym),
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prywatnym,
  w sektorze pozarządowym);
 • udokumentowana realizacja własnych procesów rozwojowych, wpływających na wzrost kompetencji osobistych;
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi min. politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników;
 • doświadczenie w pracy metodą projektową;
 • doświadczenia w pracy związanej z wsparciem, socjoterapią, rozwojem osobistym;
 • doświadczenie w prowadzeniu współpracy międzynarodowej, implementowaniu zagranicznych inspiracji do polskich warunków;
 • znajomość min. jednego języka obcego w mowie i piśmie;
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.
 
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
Proces rekrutacyjny jest planowany na drugą połowę czerwca 2021 r.
Obejmować będzie rozmowy rekrutacyjne i/lub formę warsztatową.
Komplet dokumentów należy przesyłać lub składać do dnia 15 czerwca 2021 r.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.
W miesiącu kwietniu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.
Komplet dokumentów można składać do dnia 15 czerwca 2021r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem - „rekrutacja od podinspektora do specjalisty  - animatora społecznego w Wymiennikowni”
 
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl                
Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu i/lub warsztatu rekrutacyjnego
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
 *W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
- „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny
- oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
- do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.
** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:
ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych
  z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
KONTAKT
1. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
 1. listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 3. za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 4. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:
 5. listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 6. za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 7. za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 8. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 9. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 10. Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
 11. Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl
CEL PRZETWARZANIA
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)  rekrutacji
DALSZE POWIERZENIE
Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi
PODSTAWA PRAWNA
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
 1. Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.
PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
 1. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcy
 1. ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
 AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu
OKRES PRZECHOWYWANIA
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie
  z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 587... 587273926Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry