Specjalista, Animator w Domach Sąsiedzkich w Przystani

Szczegóły ogłoszenia

5 etaty/ów do pracy w Domach Sąsiedzkich w Sieci Przystani (Przystań Chylońska 237; Przystań Opata Hackiego 33; Przystań Lipowa 15; Przystań Widna 2A). Istnieje możliwość pracy rotacyjnej między Przystaniami. 
 
Warunki pracy:
 • praca w budynkach o dwóch kondygnacjach, z windą (na piętrze) lub bez windy (na parterze i na 1 piętrze), praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w trybie zmianowym (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna bezpośrednia obsługa klienta.
 • Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl
 • Co robimy w ramach Sieci Domów Sąsiedzkich – Przystań:
Sieć Domów Sąsiedzkich „Przystanie” to lokalne centra usług miejskich i aktywności sąsiedzkiej, zlokalizowane obecnie w 4 dzielnicach Gdyni (i rozbudowywane w 4 kolejnych), będące kołem zamachowym zmian dzielnicowych, rozwijające potencjał międzypokoleniowy i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Tworzone są, w zależności od lokalnego kontekstu, w partnerstwie  min. z: Centrum Aktywności Seniora, Biblioteką Gdynia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 3 z wszystkich Przystani działają na obszarach rewitalizacji, realizując założenia określone w Gminnym Programie Rewitalizacji.  Sieć rozwija się także w oparciu o realizowane projekty społeczne. Każdy Dom Sąsiedzki i działalność w społecznościach lokalnych prowadzona jest przez dwóch animatorów społecznych. Dołącz do zespołu, który obecnie liczy 5 osób i powiększ zespół kreujący i wdrażający idee domów sąsiedzkich i wspierania rozwoju gdyńskich społeczności lokalnych!
Więcej o Przystaniach: www.przystan.gdynia.pl FB: Przystań Gdynia. Sieć domów sąsiedzkich.
Główne obowiązki:
 • wdrażanie gdyńskiego modelu Przystani;
 • współkoordynacja działań w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu Sąsiedzkiego;
 • tworzenie oferty działalności Domu Sąsiedzkiego w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca, budowanie porozumień, wspieranie sił społecznych i lokalnych liderów; działanie min. w oparciu o planowanie programu i budżetu domu, realizację umów, kontraktowanie wykonawców działań, zawiązywanie lokalnej współpracy; odpowiedzialność za sprawne i skuteczne działanie przestrzeni domu;
 • działania w terenie, poznawanie mieszkańców, wchodzenie w relacje społeczne, przygotowanie i prowadzenie akcji plenerowych, uwzględniające poziom zintegrowania i zaangażowania społeczności w swój rozwój;
 • prowadzenie działań w ramach Domu Sąsiedzkiego online;
 • inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w danej Przystani oraz stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,  z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, także na obszarach rewitalizowanych;
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji planowanych działań sąsiedzkich oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami;
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych  i działań partycypacyjnych;
 • współpraca w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę Domu Sąsiedzkiego oraz Przystani.
Wykształcenie:
 •  wyższe
Wymagania niezbędne:
 • umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania współpracy, kompetencje komunikacyjne;
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, w prowadzeniu działań animacyjnych, w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań, wydarzeń dla różnych grup odbiorców, umiejętność tworzenia sytuacji edukacyjnych;
 • umiejętność dostosowywania się do warunków otoczenia i sytuacji, „wsłuchiwania się” w lokalną społeczność i jej potrzeby;
 • znajomość obsługi mediów społecznościowych, stosowania narzędzi cyfrowych (programów i aplikacji) umożliwiających działania Domu Sąsiedzkiego on-line;
 • umiejętność tworzenia prostych projektów graficznych do uzupełniania treści w przestrzeni online, tworzenia infografik, plakatów i ulotek;
 • dobra organizacja pracy, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność, samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy;
 • umiejętność pracy w oparciu o budżet, planowanie długo i krótkoterminowe, działanie w oparciu o dokumenty i procedury obowiązujące w jednostce samorządowej;
 • kreatywność, twórcza postawa, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się i formułowanie myśli na piśmie również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym);
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi min. politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników;
 • doświadczenie w pracy metodą projektową;
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.
Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.
Proces rekrutacyjny jest planowany na drugą połowę czerwca 2021 r. Obejmować będzie rozmowy rekrutacyjne i/lub formę warsztatową.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.
W miesiącu kwietniu 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.
Komplet dokumentów można składać do dnia 15 czerwca 2021r.
1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem - „rekrutacja od podinspektora do głównego specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani”
 
 
3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl                
Inne informacje:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu i/lub warsztatu rekrutacyjnego
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.
 *W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
- „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny
- oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
- do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.
** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:
ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych
  z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
KONTAKT
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:
 1. listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 3. za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:
 1. listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 3. za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp
 1. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 1. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl
CEL PRZETWARZANIA
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)  rekrutacji
DALSZE POWIERZENIE
Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi
PODSTAWA PRAWNA
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO
 
DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:
 1. Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.
 
PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)
 1. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcy
 1. ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.
AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE
 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu
OKRES PRZECHOWYWANIA
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie
  z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 587... 587273926Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry