Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły ogłoszenia

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo, powiat policki, województwo zachodniopomorskie

Lp. 1.
Gmina Kołbaskowo
Obręb 0010 Ostoja
Nr działki Kompleks
5/49
5/50
Powierzchnia
4203 m2 
2240 m2 
Nr Księgi wieczystej
SZ2S/00003939/1
Udział w drogach i nr Księgi wieczystej
40/100 w działce nr 5/69
SZ2S/00048341/9
74/1000 w działce nr 5/56
SZ2S/00020736/3
74/1000 w działce nr 5/63
SZ2S/00020736/3
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Brak planu
Cena wywoławcza 379000 zł 
Wadium 37900 zł 
Wysokość postąpienia 3790 zł 
Godzina przetargu 11:00 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1161 ze zmianami), grunt działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 5/49 i 5/50 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo nie jest wyłączony z produkcji rolnej.
Działki przedstawiają następujące użytki gruntowe:
Dz. nr 5/49 - Grunty rolne: Br-RIIIa o powierzchni 4203 m2
Dz. nr 5/50 - Grunty rolne: RIIIa o powierzchni 2240 m2. 
Dla terenu działki numer 5/49 i 5/50 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo, uchwalone przez Radę Gminy Kołbaskowo uchwałą nr XIII/125/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Dla terenu działki nr 5/49 i 5/50 studium wyznacza kierunek zagospodarowania – strefa zabudowy usługowej.
Działka 5/49 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo zabudowana jest dwoma budynkami. 
Pierwszy budynek o identyfikatorze 321102_2.0010.95_BUD, o powierzchni zabudowy 1108 m2, sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod numerem 1271, jako budynek gospodarstw rolnych.
Drugi budynek o identyfikatorze 321102_2.0010.96_BUD, o powierzchni zabudowy 130 m2, sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych pod numerem 1271, jako budynek gospodarstw rolnych. Zgodnie z wypisem z kartoteki budynków, niniejszy obiekt posiada status budynku do rozbiórki.
Oba budynki przylegają do siebie i są ze sobą powiązane. Obiekty te są jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia, wybudowane w technologii tradycyjnej. Budynki od dłuższego czasu są nieużytkowane i nieremontowane. Dach w większości dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem, w części stropodach płaski, żelbetowy, kryty papą. Pokrycie dachu posiada nieszczelności. Ściany są spękane, zawilgocone z uszkodzeniami. Posadzka cementowa, spękana z ubytkami. Tynki zawilgocone z licznymi ubytkami. Brak stolarki okiennej – otwory zabezpieczone płytami. Stolarka drzwiowa zewnętrzna – inwentarska i płycinowa. Instalacje niesprawne. Schody zewnętrzne na nieużytkowe poddasze – stalowe, skorodowane.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na dz. nr 5/49 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo występuje: energia elektryczna - doprowadzona z sąsiedniej działki; sieć wodociągowa – brak powiązań z siecią gminną oraz sieć kanalizacyjna przebiegająca przy wschodniej granicy działki. Natomiast poprzez działkę nr 5/50 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo poprowadzone są ogólne sieci wodociągowe.
W umowie sprzedaży strony ustalą, że nabywca udziału wynoszącego 40/100 części we własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 5/69 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo ( i jego następcy prawni) będzie miał prawo do korzystania, z wyłączeniem innych współwłaścicieli, z części gruntu o powierzchni 788,40 m2, oznaczonej na szkicu mapy, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia, w tym w szczególności będzie miał prawo do wynajmowania tego gruntu, wydzierżawiania, użyczania, dowolnym osobom, na warunkach przez siebie ustalonych, ustawiania urządzeń reklamowych według swego uznania, a środki uzyskane z tego tytułu będą stanowiły jego wyłączny przychód. Nabywca udziału we własności będzie ponosił we własnym zakresie wszelkie koszty, w tym koszty napraw i remontów, związane z utrzymaniem części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego korzystania przez niego. Wyżej opisany sposób korzystania zostanie ujawniony w dziale III księgi wieczystej numer SZ2S/00048341/9. Niniejszy sposób korzystania wiąże wszystkich współwłaścicieli nieruchomości i ich następców prawnych, natomiast nie narusza praw osób trzecich, wynikających ze służebności gruntowych, polegających na prawie przejazdu i przechodu przez tę nieruchomość, ujawnionych w dziale III księgi wieczystej numer SZ2S/00048341/9.
Sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 5/49 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 106 ze zmianami).
Sprzedaż udziału w nieruchomości, stanowiącej działkę nr 5/50 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 106 ze zmianami).
Sprzedaż udziału w nieruchomości, stanowiącej działkę nr 5/69 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 106 ze zmianami).
Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego działkę nr 5/56 oraz 5/63 z obrębu 0010 Ostoja, gmina Kołbaskowo zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 106 ze zmianami).
Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i fizycznego nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.
    1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na działkę nr …..”. 
Wadium winno być uznane na rachunku bankowym Uczelni najpóźniej w dniu 3 czerwca 2021 r.
    2. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej Uczelni: https://bip.zut.edu.pl/majatek-zut/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci/regulamin.html
    3. Cena wywoławcza, wysokość postąpienia, cena wylicytowana podawane są w kwotach netto. Do ustalonej w przetargu ceny naliczony zostanie podatek od towarów i usług, według przepisów i stawek obowiązujących na dzień zawarcia umowy.
    4. Osoba fizyczna (w tym prowadząca działalność gospodarczą) zobowiązana jest stawić się na przetargu ze współmałżonkiem lub stosownym pełnomocnictwem współmałżonka zawierającym jego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości oraz zgodę do podejmowania wszystkich czynności, w tym prawnych, prowadzących do odpłatnego nabycia nieruchomości (w przypadku nabywania nieruchomości do majątku wspólnego) bądź przedłożyć dokument o ustanowieniu rozdzielności majątkowej (w przypadku gdy taka sytuacja zachodzi).
    5. Osoba fizyczna zobowiązana jest również przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości oraz oświadczyć na piśmie, do czyjego majątku – osobistego bądź wspólnego, zamierza nabyć nieruchomość.
    6. Sprzedaż nieruchomości uzależniona jest od wyrażenia zgody przez organy właściwe w trybie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zmianami) z zastrzeżeniem treści art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami).
    7. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1100 ze zmianami), KZN przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa sprzedawanych nieruchomości, zatem przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Nabywcy nastąpi po uprzednim zawarciu warunkowej umowy sprzedaży i nieskorzystaniu przez KZN z prawa pierwokupu.
    8. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zastrzega sobie prawo wskazania Kancelarii Notarialnej przeprowadzającej transakcję - koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.
    9. Uczelnia zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości. Koszty ewentualnego okazania granic przez geodetę, ponosi nabywca nieruchomości.
    10. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. 
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Uczelni wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.
    11. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.
    12. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 661 026 076 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość 
e-mail na adres: gospodarowanie.nieruchomosciami@zut.edu.pl

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 915... 915782565Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry