Szczegóły ogłoszenia

Mój przyjacielu. Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia.
 
CZY JESTEŚ ZBAWIONY?
 
Nie pytam Cię, jak dobry jesteś, ani czy uczęszczasz do kościoła, ale: czy jesteś zbawiony?
Czy jesteś pewny, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?
 
Bóg mówi, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo.
W Ewangelii Jana 3:7, Pan Jezus powiedział do Nikodema: „Musicie się na nowo narodzić”.
W Biblii Bóg podaje nam jedyny sposób, jak możemy być narodzeni na nowo, tzn. jak dostąpić zbawienia. Jest to prawdziwy/zgodny ze Słowem Bożym plan zbawienia — Ty możesz DZIŚ być zbawionym!
 
Przyjacielu, najpierw, musisz uświadomić sobie, że
JESTEŚ GRZESZNIKIEM.
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga” (Rzymian 3:23). Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na śmierć. „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23).
Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w Piekle. „A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd;” (Hebrajczyków 9:27).
Ale Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał Swego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby Ten wziął na siebie Twoje grzechy i umarł za Ciebie! „On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Koryntian 5:21).
Jezus musiał przelać Swą krew i umrzeć. „Życie wszelkiego ciała bowiem jest we krwi” (3 Mojżeszowa 17:11).
„… a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów” (Hebrajczyków 9:22). „Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rzymian 5:8).
Bóg powiedział, że moje i Twoje grzechy zostały włożone na Jezusa (choć nie jesteśmy w stanie pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas jakby zastąpił. I to jest prawda, Bóg nie może kłamać.
„Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni?” (4 Mojżeszowa 23:19).
 
Przyjacielu, Bóg nie toleruje grzechu, „Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka (Jezusa Chrystusa), którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych” (Dzieje Apostolskie 17:30-31).
 
Owa pokuta to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się grzesznikiem, a także na uznaniu tego, że Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, jako nasz jedyny Zbawiciel i Pośrednik do Boga! „Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus” (1 Tymoteusz 2:5).
„I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).
 
W Słowie Bożym/Piśmie Świętym, strażnik więzienny z Filippi spytał Pawła i Sylasa „Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom” (Dzieje Apostolskie 16:30-31).
Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, jako swojego jedynego Zbawiciela, który za Twoje grzechy umarł!
Następnie został pogrzebany i zmartwychwstał, aby wstawiać się przed Bogiem za każdym, kto w Niego uwierzy. „Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” (Hebrajczyków 7:25).
 
Dlatego tylko prawdziwie wierzący człowiek, który przyjął Jezusa, jako swego Pana i Zbawiciela może być pewien życia wiecznego.

„Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię” (Ew. Jana 1:12). „Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony” (Rzymian 10:9,10,13). „Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego” (1 Jana 5:10-13).
 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ew. Jana 3:16).
 
KAŻDY oznacza również Ciebie, jeśli uwierzysz! Będzie zbawiony, nie oznacza, że być może czy przypuszczalnie - NIE - albo, że jest potencjalnie w stanie, ale że będzie zbawiony!
Przyjacielu, na pewno zdajesz sobie teraz sprawę z faktu bycia grzesznikiem. Zrozumiałeś także, czym jest prawdziwa pokuta. Jeśli tak, to wiedz, że Pan Jezus przyszedł na ratunek tylko grzesznikom!
„Jezus zaś im odpowiedział: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników” (Ew. Łukasza 5:31-32).
 
Dotąd błądziłeś, a usprawiedliwiając siebie, uciekałeś od odpowiedzialności przed Bogiem. Zawróć z tej drogi, bo wiedzie na potępienie.
„Szukajcie PANA, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki jest blisko. Niech bezbożny opuści swoją drogę, a człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się zlituje; niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w przebaczeniu” (Izajasz 55:6-7).
„… Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc” (Hebrajczyków 4:7).
Wyznaj Bogu swoje grzechy. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego” (1 Jana 1:9, 2:1).
Celnik, wiedząc, że jest grzesznikiem — w pokorze, tak się modlił: „A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu” (Ew. Łukasza 18:13).
 
(?) Być może myślisz, że Twe grzechy są zbyt ciężkie i liczne.
 
(?) Być może uważasz, że jesteś niegodny stanąć przed Świętym i Wszechmocnym Bogiem.
 
(!!!) Masz rację! Nikt! Ani Ty, ani ja, ani żaden człowiek nie jest!
 
Dlatego z bojaźnią przed Bogiem, ze szczerym żalem oraz pokorą, w posłuszeństwie Jego Słowu pokutuj, opamiętaj się i zawróć z dotychczasowej drogi.
„Bojaźń PANA jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością” (Przysłów 1:7).
„Wtedy zrozumiesz bojaźń PANA i dojdziesz do poznania Boga” (Przysłów 2:5).
„Bojaźń PANA to nienawidzić zła” (Przysłów 8:13).
„Bojaźń PANA przedłuża dni, a lata niegodziwego będą skrócone” (Przysłów 10:27).
„Bojaźń PANA jest źródłem życia, by uniknąć sideł śmierci” (Przysłów 14:27).
„Bojaźń PANA prowadzi do życia, a kto ją ma, spocznie syty i nie nawiedzi go zło” (Przysłów 19:23).
 
Bóg pragnie ratować wszystkich grzeszników, chce przebaczyć każdemu ---kto--- wierzy w Boga i uwierzy Bogu!
„Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty” (2 Piotra 3:9).
„Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tymoteusz 2:4).

Bóg jest miłosierny, ale jest również sprawiedliwy, dlatego nas ostrzega.
„Kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca ze świętymi aniołami” (Ew. Marka 8:38).
 
Nie możesz oszukać Boga!
„Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie” (Galacjan 6:7).

Każdy człowiek otrzyma sprawiedliwą, wymierzoną przez Boga karę!
„Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków” (Obj. Jana 22:11-12).
 
Przyjacielu, tylko Pan Jezus może przebaczyć Twoje grzechy.
„Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy — powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. A on natychmiast wstał na ich oczach, wziął to, na czym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga” (Ew. Łukasza 5:24-25).
 
Bo tylko Bóg jest dobry!
„Nikt nie jest dobry, tylko jeden - Bóg” (Ew. Marka 10:18).
„… tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37).

Nasz Pan Bóg i Zbawiciel jest jedyną prawdą!
„Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (Ew. Jana 14:6).
„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ew. Jana 8:32).
 
Przyjacielu, opamiętaj się od grzechu -i- oddaj życie Panu panów i Królowi królów JEZUSOWI CHRYSTUSOWI,
proś GO o przebaczenie -i- błagaj o zbawienie,
które jest z niezasłużonej łaski JEZUSA = dar od  BOGA!
 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 667... 667222202Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry