Szczegóły ogłoszenia

Uniwersytet Jagielloński

sprzeda nieruchomość przy ul. Kamionka w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00226242/3, zaprasza do składania ofert w sprawie nabycia nieruchomości w całości.

I. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Krakowie przy ul. Kamionka 11/11a. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o nr 85/47 obr. 54 Nowa Huta, o powierzchni 7058 m2 i jest zabudowana dwoma budynkami.

Pełny opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w tabeli zamieszczonej w załączniku graficznym.

II. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości opisanej w pkt I. wynosi 9.331.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych).

III. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez maksymalnie 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

IV. Oferta powinna zawierać:

w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – imię i nazwisko, PESEL, adres,

w przypadku przedsiębiorców (osób prawnych i osób fizycznych) – firmę, NIP, adres siedziby firmy oraz adres do korespondencji – o ile jest inny niż adres siedziby,

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób prawnych lub w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,

datę i miejsce sporządzenia oferty,

podpis oferenta (w przypadku podmiotów zbiorowych – reprezentantów) lub osoby przez oferenta upoważnionej; w przypadku upoważnienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnionym odpisie,

w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim i posiadającym ustrój wspólności majątkowej (umownej lub ustawowej) – pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem postępowania ofertowego po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do postępowania lub w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej do oferty należy dołączyć zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i nabycie przedmiotowej nieruchomości, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego,

proponowaną cenę nabycia netto (cyfrowo i słownie),

sposób zapłaty w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców (źródło finansowania),

potwierdzenie przelewu wadium na konto UJ, oświadczenie na jaki numer rachunku bankowego należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia danej oferty (dotyczy sytuacji, gdy numer rachunku bankowego jest inny niż numer rachunku z którego nastąpił przelew wadium),

oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż w przypadku, gdy uczestnik uchyla się od zawarcia umowy pomimo wyboru jego oferty, UJ ma prawo zachować wpłacone wadium,

oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, iż umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności wymagać będzie uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP,

nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o ile wymagają tego przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

oświadczenie o tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz nie wnosi i wnosił nie będzie do niego żadnych uwag.

V. Na dzień ogłoszenia sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 litera a lub b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2020.0.106. t.j.

VI. Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII. Umowa sprzedaży zostanie zawarta po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem decyzji, zezwoleń lub zgód.

VIII. Koszty związane z zawarciem transakcji obciążają w całości nabywcę.

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Jagiellońskiego: PEKAO S.A. O/Kraków nr 98 1240 2294 1111 0010 3561 9764 z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości przy ul. Kamionka”. Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku bankowym UJ nastąpiło do dnia 16 lutego 2021 roku. W przypadku wybrania oferty, wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży.

X. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

- p. Marek Uliński – Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

XI. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości przy ul. Kamionka” w sekretariacie Działu Administrowania Nieruchomościami, ul. Czapskich 4, pokój 303, pn. – pt. w godz. 7:30 – 15:30, w terminie do 18 lutego 2021 roku do godz. 12:00.

XII. Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XIII. Uniwersytet Jagielloński informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej po telefonicznym oraz mailowym ustaleniu terminu: Z-ca Kanclerza ds. administrowania nieruchomościami UJ, tel. 12 663 38 17, 12 663 38 82, e-mail: z.kanclerza.nieruchomosci@uj.edu.pl

XIV.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jeśli jest Pani/Pan osobą fizyczną, która chce zawrzeć umowę z Administratorem to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym procedowania Pana/Pani oferty, a następnie w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy.

Jeśli jest Pani/Pan reprezentantem osoby prawnej to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu podjęcia na żądanie reprezentowanej przez Pana/Panią osoby prawnej działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym procedowania oferty, a następnie w celu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy. Prawnie uzasadniony interes Administratora polega w tym przypadku na umożliwieniu kontaktu z osobą fizyczną umocowaną do działania w imieniu osoby prawnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do udziału w postępowaniu.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzonego postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z postępowania, w wykonaniu obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami, a także w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem.

Posiada Pani/Pan prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 126... 126633817Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry