Nieruchomość gruntowa, zabudowana

Szczegóły ogłoszenia

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
działający w imieniu
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w miejscowości Mierzyn 64A, gm. Rozprza

Przedmiotem sprzedaży jest będąca własnością Województwa Łódzkiego nieruchomość gruntowa, zabudowana, położona w Mierzynie pod nr 64A, w gminie Rozprza, w obrębie geodezyjnym 17 Mierzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 1208/5, 1209/5 i 1210/7, o łącznej powierzchni 1,4832 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą nr PT1P/00069716/9.
Na nieruchomości posadowione są trzy wolnostojące, murowane budynki:
 1. Budynek główny, wielofunkcyjny; dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, w którym położonych jest 10 pokoi mieszkalnych/gościnnych/hotelowych, składających się z przedpokoju, pokoju i łazienki z wc; 2 lokale mieszkalne, dwu i trzypokojowy, składające się kuchni, przedpokoju, łazienki wc i pokoi; sala konferencyjna z zapleczem kuchennym, „pokój służbowy” do którego przylega łazienka i garderoba, hall i sanitariaty. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze, sauna, natryski i szatnia oraz kotłownia i hydrofornia, a także pomieszczenia magazynowe i dwa garaże. Łączna powierzchnia netto wynosi 1135,90 m2.
 2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, garażowo-warsztatowy, w którym są 2 pomieszczenia garażowe i pomieszczenie gospodarcze. Budynek ma 110,50 m2 powierzchni netto.
 3. Budynek portierni, w skład którego wchodzą: wiatrołap, portiernia, łazienka, pomieszczenie socjalne i rozdzielnia elektryczna. Budynek ma 35,90 m2 powierzchni netto.
Nieruchomość przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, posiada studnię głębinową do której zbudowane zostało przyłącze wodociągowe zaopatrujące budynki, kanalizację lokalną, ogrzewanie lokalne olejowe i elektryczne. Znajduje się także kanalizacja deszczowa oraz system oświetlenia terenu. Cała nieruchomość jest ogrodzona.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani nie stanowi przedmiotu żadnych zobowiązań.
Dla sprzedawanej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 293 ze zm.) w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Wójt Gminy Rozprza. W przyjętym uchwałą nr XXIII/35/17 Rady Gminy Rozprza z dnia 17 maja 2017 r. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest na terenie o podstawowym przeznaczeniu dla usług.
Budynki posadowione na nieruchomości nie posiadają świadectw charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
W przypadku ujawnienia przez nabywcę nieruchomości, w trakcie robót budowlanych, dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej, nie będzie to stanowić wady nieruchomości i na nabywcy będzie ciążył obowiązek stosownych powiadomień gestorów, a wynikłe stąd kolizje będą rozwiązywane jego staraniem i na jego koszt.
Transakcja sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10
i 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r., poz. 11) upłynął w dniu 19 stycznia 2021 r.


Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 24. 05. 2021 r. o godzinie 10:00,
Cena wywoławcza 1.800.000,00 zł
Wadium 180.000,00 zł
Minimalne postąpienie 18.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.
W siedzibie organizatora uczestnicy przetargu zobowiązani będą do przestrzegania reguł bezpieczeństwa sanitarnego, wynikających ze stanu epidemii Covid-19. Zawarte są one w załączniku do warunków przetargu.
Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg –Mierzyn”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.
Termin wniesienia wadium upływa w dniu 18 maja 2021 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.
Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Pozostałym Uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 13
do 18 maja 2021 r., do godziny 1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:
 • przedstawią dowód wpłaty wadium;
 • przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr Pesel i adres albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg z wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;
 • w przypadku osoby prawnej dostarczą zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego obowiązujący przepis prawa albo przedstawiona do wglądu umowa lub statut spółki;
 • w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, celem identyfikacji będzie żądany numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
 • podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 • otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.


Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) i składają zezwolenie na nabycie nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest
do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu takiego zezwolenia wymaga.
Jeżeli Uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego:
 • pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia uczestnika przetargu,
 • pełnomocnictwa do udziału w licytacji i składania stosownych oświadczeń z niego wynikających.
Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia
do przetargu będzie:
 • w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego:
 
  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,
albo
  • złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu: na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).
 
 • w przypadku nabycia nieruchomości do majątku osobistego:
 
  • złożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,
albo
  • złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonymi notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.


Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem
do przetargu.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.
Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 422... 422055871Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry