III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Szczegóły ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E
III przetarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Dąbrówno działając na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku, poz.1990) oraz na podstawie Uchwały Nr LII/323/18 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 18 października 2018 roku w sprawie sprzedaży działek gruntu położonych w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno – podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrówno.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Jabłonowo, gmina Dąbrówno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 105 o pow. 0,1521 ha.
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW EL1O/00033856/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest usytuowana w paśmie gruntów zawartych pomiędzy nieczynnym torowiskiem po kolejowym, a drogą wojewódzką Rychnowo – Dąbrówno – Działdowo – Mława. Najbliższe sąsiedztwo działki stanowią podobne nieruchomości, a po przeciwnej stronie drogi obszar wsi Jabłonowo, który na swoim przyjeziornym płaskowyżu jest systematycznie zabudowywany. Działka położona w odległości ok. 400 m od jeziora Dąbrowa Wielka oraz ok. 450 m od jeziora Dąbrowa Mała.
Teren wyposażony w podstawową infrastrukturę komunalną i energetyczną.
Termin zagospodarowania terenu – brak.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/171/2000 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 21 sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i wsi Dąbrówno powyższa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej wynosi
– 55083,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote ) – netto /bez VAT/
Do ceny nabycia uzyskanej w przetargu doliczona będzie obowiązująca stawka podatku VAT.
Zbywana nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w jej rozporządzaniu, nie jest przez nikogo dzierżawiona.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Ostródzkiego. Nabywający nieruchomość oświadczy w akcie notarialnym, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w wyżej wymienionych dokumentach.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2021r o godz. 10 30 w budynku Urzędu Gminy w Dąbrównie, przy ul. Kościuszki 21
w sali nr 14
Na podstawie art. 4§ 1,2,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.2014 poz. 1490 ze zm.) ustalone jest wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 5600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100).
Wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Dąbrównie Nr 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004 do dnia 14 maja 2021 r.
 • Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto.
 • Dla ważności przetargu musi nastąpić jedno przystąpienie w wysokości 4%
 • Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 • Nieruchomość - o której mowa w ogłoszeniu stanowi własność Gminy Dąbrówno, jest wolna od wad prawnych, nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz w stosunku do niej nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ta nieruchomości , ani nie stanowi ona również przedmiotu zabezpieczenia.
 • Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie ww. nieruchomości.
 • Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek oferenta bez podania przyczyn.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić za nieruchomość w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury.
 • Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości płatna w całości przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży oraz notariusza wyznacza Gmina.
 • Wszelkie opłaty i podatki ponosi KUPUJĄCY.
 • Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
Wójt Gminy Dąbrówno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na zbycie nieruchomości w każdym momencie bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać na stronie internetowej:
 1. http://bip.warmia.mazury.pl/dabrowno_gmina_wiejska
 2. Urząd Gminy w Dąbrównie pokój Nr 4,
 3. telefonicznie pod numerem /89/ 647-40-87 w godz. 700 do 1500.
Ogłoszenie podlega publikacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach:
 1. Urzędu Gminy w Dąbrównie, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno,
 2. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie
 3. Sołectwie właściwym terytorialnie ze względu na położenie nieruchomości,
 4. Na stronie internetowej : www.otoprzetargi.pl
Dąbrówno, dnia 19 kwietnia 2021 r.
Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 896... 896474087Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

 • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
 • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
 • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry