I przetarg ustny nieograniczony

Szczegóły ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łączną niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy – Miasta Kobyłka
Przetarg dotyczy nieruchomości będących własnością Gminy - Miasta Kobyłka, położonych
w Kobyłce w rejonie ul. Przyjacielskiej, stanowiących niżej wymienione niezabudowane działki ewidencyjne w obrębie 0002,02:
- nr 6/2 o powierzchni 0,8531 ha, sklasyfikowana jako RVI, LzV i N, dla której Sąd Rejonowy
w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00069197/0;
- nr 7/4 o powierzchni 2,5217 ha, sklasyfikowana jako RV, RVI, LzV, LzVI i N, nr 8/4
o powierzchni 1,4123 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzV, LzVI, W i N, nr 9/4
o powierzchni 0,4726 ha, sklasyfikowana jako RVI, PsVI, LzVI i W, nr 10/2 o powierzchni 0,2944 ha, sklasyfikowana jako RVI i LzVI, nr 11/2 o powierzchni 0,1025 ha, sklasyfikowana jako LzVI i nr 12/2 o powierzchni 0,0311 ha, sklasyfikowana jako dr,
dla których Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00141824/4.
Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wynosi 5,6877 ha.
Sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości nastąpi w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Kobyłka
z dnia 23 listopada 2020 r. Nr XXXI/254/2020.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działki położone są w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (symbol planu P/U-6).
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 17.064.000 zł. Wadium wynosi 855.000 zł.
Sprzedaż będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.
Wymienione w wykazie działki są niezabudowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte niską roślinnością. Położone są w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S8 – od strony północno-zachodniej, natomiast od strony południowo – wschodniej graniczą
z pasem planowanej drogi publicznej klasy lokalnej. Linia energetyczna, gazociąg, wodociąg kanalizacja deszczowa i sieć telekomunikacyjna znajdują się w ul. Przyjacielskiej,
w odległości około 400 m od granicy terenu przewidzianego do sprzedaży.
Brak obciążeń na ww. nieruchomościach.
Sprzedawane nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 (sala konferencyjna na parterze budynku).
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości.
Osoby prawne winne przedłożyć właściwe pełnomocnictwo w formie notarialnej.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).
Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2021 r. włącznie (z podaniem oznaczenia nieruchomości), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 02 1240 6292 1111 0011 0392 4486.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka.
Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nieruchomości, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących
na konieczność przeprowadzenia przetargu w taki sposób, informacja na ten temat zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Kobyłka w dniu 20 kwietnia 2021 r. W informacji zostanie wskazane również jak, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Aktualna oferta sprzedaży działek i lokali komercyjnych, w BIP w zakładce Nieruchomości – Sprzedaż oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Kobyłka, dnia 24.02.2021 r
BURMISTRZ MIASTA
Edyta Zbieć

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 227... 227607096Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry