Działka 1.190 m, z domem 103,9 m, Mszczonów, 85.853,00

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Tokarskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 303/20 Sądu Rejonowego w Płocku, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci nieruchomości gruntowej położonej w Mszczonowie (pow. żyrardowski), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 347/5 o pow. 0,1990 ha, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym w stanie kwalifikującym się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1Z/00054201/4, oraz udziału 1/2 we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mszczonowie (pow. żyrardowski), oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 347/3 o pow. 0,0140 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1Z/00054202/1.
Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt V GUp 303/20.
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę; cena wywołania wynosi 85.853,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 00/100).
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów), wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 303/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Tokarskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Wojciecha Burkackiego z dnia 4 grudnia 2020 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: g.zaremba@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089.

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Telefon: 226... 226183089Pokaż numer

Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt
Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoZasady zachowania bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Najlepiej jeśli to możliwe, spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów. Bądź szczególnie ostrożny w przypadku kontaktów z zagranicy!!!
  • Nie płać z góry, ale płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych.
Do góry