REGULAMIN SERWISU tablica.com

1. Postanowienia wstępne

Poniższe postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z usług Portalu tablica.com a także prawa oraz obowiązki jakim z tego tytułu prawo obejmuje Użytkowników niniejszego serwisu. Podstawowym i najistotniejszym warunkiem korzystania z Usług portalu jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści zawartych w niniejszym Regulaminie. W niniejszym Regulaminie zostają przez naszą firmę przedstawione dokładne zasady, na jakich świadczone są usługi związane z umożliwieniem zamieszczania treści zwanych dalej ogłoszeniami w Serwisie.

Właścicielem Portalu — jest Epal Anna Gulewicz. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Becka 10, 51-672 Wrocław), posiadającą NIP 898-002-43-66.

2. Definicje

W poniższym regulaminie oraz w treści omawianej strony użyto zwrotów, które należy rozumieć w sposób ściśle uregulowany przez administratorów portalu, korzystając z definicji podanych poniżej:

 • Serwis - portal internetowy przeznaczony do zamieszczania treści w formie ogłoszeń. Niniejszy portal administrowany jest w języku polskim pod przyjęta nazwą: tablica.com,a całość treści dostępna jest do wglądu publicznego pod adresem www.tablica.com. Głównym celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom zarówno umieszczania jak i przeglądania znajdujących się na nim treści ogłoszeniowych. 
 • Ogłoszenie - poprzez ogłoszenie rozumieć należy treść o charakterze reklamowo-informacyjnym, które dotyczyć powinno jednej z poniższych kategorii: informacja o chęci zakupu wymienionego w treści przedmiotu lub usługi, sprzedaży danej usługi lub towaru, jak również informacje o chęci zamiany towaru na innych lub podjęcia pracy zarobkowej lub dorywczej (praktyki szkolne, staż). Ogłoszenia służyć mogą jako oferta handlowa, prezentująca pokrótce usługi świadczone przez danego użytkownika. Ogłoszenia muszą pozostawać w zgodzie z wymienionymi poniżej warunkami regulaminowymi dotyczącymi ich publikacji i utrzymywania w serwisie. 
 • Towar - jest to przedmiot, oferowana usługa lub każda inna rzecz oferowana przez Użytkownika w ramach zamieszczonego w Serwisie ogłoszenia, która dodatkowo nie narusza postanowień Regulaminu. 
 • Użytkownik - użytkownikiem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, której polskie prawo gwarantuje pełną zdolność do czynności prawnych. Za użytkownika niniejszego serwisu uznaje się również osobę prawną oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Każda z wymienionych jednostek staje się użytkownikiem po właściwie przeprowadzonym procesie rejestracji w Serwisie oraz założeniu Konta Użytkownika.
 • Konto Użytkownika - jest to w specjalny sposób wydzielona przez Administratora część niniejszego Serwisu, na której i dzięki której Użytkownik wykorzystywać może podstawowe funkcjonalności serwisu, takie jak dodawanie ogłoszeń, usuwanie, edycja informacji reklamowych oraz przeglądanie ogłoszeń innych Użytkowników. Każde konto jest personalizowane przez Użytkownika i legitymuje się spersonalizowanym adresem e-mail.
 • Administrator - upoważniona przez Właściciela osoba odpowiedzialna za właściwe działanie niniejszego serwisu internetowego, zarządzająca dodawanymi treściami, posiadająca własną, wydzieloną część Serwisu, dzięki której może dodawać, usuwać, edytować ogłoszenia, komunikować się z użytkownikami, jak również pozbawiać ich podstawowych funkcjonalności dostępnych w Serwisie w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu.
 • Usługa - są to wszelkie działania świadczone przez Serwis, z których korzystać mogą użytkownicy. Usługi portalu dzielić się mogą na darmowe oraz płatne, a w przypadku opłat – o ich wysokości decyduje Administrator.
 • Regulamin - regulamin definiujemy jako poniższy zbiór zasad, przyzwoleń i zakazów, na podstawie którego działa Serwis. Regulamin w przedstawionej formie i wersji jest w pełni zgodny z ustaleniami wprowadzanymi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.1204) jak również zgodny jest z wszelkimi zmianami, jakie do ustawy wprowadzono w czasie późniejszym.
 • Rejestracja - rejestrację rozumieć należy jako założenie przez Użytkownika Konta w Serwisie za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza, po czym następuje udzielenie mu praw do pełnego lub pośredniego korzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 • Ogłoszenie - jest to główna forma Usługi oferowanej przez niniejszy Serwis. Ogłoszenie pozwala na udzielenie przez Użytkownika informacji na temat oferowanego przedmiotu czy świadczonej usługi w formie pisemnej, która to treść, po zatwierdzeniu przez Administratora, publikowana jest w Serwisie i udostępniana Użytkownikom.

3. Warunki ogólne dotyczące użytkowania Serwisu tablica.com 

 • Treść portalu. Serwis zawiera treści które zamieszczane i publikowane są zarówno przez Administrację jak i przez użytkowników. Pragniemy zagwarantować, iż Administracja dba, aby wszelkie wyświetlane i prezentowane użytkownikom treści zgodne były z prawami autorskimi, konwencjami międzynarodowymi oraz odpowiednimi przepisami i regulacjami prawa narodowego. Tym samym, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.1204).
 • Użytkownikom nie zezwala się na kopiowanie, rozpowszechnianie, sprzedawanie, ani modyfikowanie treści umieszczonych przez Administrację w niniejszym serwisie, chyba że otrzymają jednoznaczną zgodę Administratorów witryny, zawartą na piśmie i potwierdzoną podpisem osoby odpowiedzialnej za wydanie takiego pozwolenia. Co więcej, użytkownikom zabrania się ingerencji w kod źródłowy Serwisu, jak również wykorzystywania wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania czy nielegalnych działań mających na celu poznanie i/lub uszkodzenie tekstowego kodu źródłowego na jakim opiera się strona. Elementy kodu źródłowego, wszelkie obrazy, ogłoszenia oraz inne komunikaty umieszczone na stronach Serwisu w formie tekstowej, jak również filmy i ewentualne pliki muzyczne nie mogą być bez zgody Administracji w żaden sposób kopiowane, publikowane, rozpowszechniane czy sprzedawane. Wyjątek od powyższego stanowią treści, które Użytkownik sam umieścił na portalu i którymi ma pełne prawo administrować i modyfikować je wedle własnego uznania. Należy jednak zauważyć, iż podczas rejestracji Użytkownik potwierdza, iż wszelkie materiały które udostępnił w portalu są materiałami, do których autor ogłoszenia ma pełne prawa intelektualne i własnościowe.
 • Użytkownicy, umieszczając w portalu ogłoszenia, w tym pliki audio i wideo, wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, publikowanie i modyfikowanie przez Administrację, jak również dodawanie ich do baz danych tworzonych między innymi w celach zabezpieczania treści portalu oraz wykorzystywania ich w celach statystycznych. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treści umieszczone w publikowanym przez siebie ogłoszeniu, a Administracja portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość treści informacyjno-komercyjnych przedstawianych przez Użytkowników.
 • Użytkownicy mają pełną kontrolę nad dodawaniem i edycją swoich ogłoszeń, mogą oni ustalić ich treść, jak również uczynić je bardziej wiarygodnym poprzez dodanie plików graficznych, do których posiadają pełne prawa autorskie. Administracja pragnie przypomnieć, iż treść ogłoszenia, jak również wszelkie pliki do niego dołączone muszą być zgodne ze stanem faktycznym oferowanego przedmiotu/usługi. 
 • Przeglądanie treści ogłoszeń zamieszczanych na portalu nie jest ograniczone tylko do jego Użytkowników i wgląd w nie mieć może każda osoba przeglądająca zasoby Internetowe. Co więcej, każde z ogłoszeń tworzone jest wraz z dodatkowo podanym adresem e-mail, dzięki któremu zainteresowani usługą lub towarem oferowanym przez Użytkownika Serwisu mogą się z nim w łatwy sposób skontaktować. 
 • Administracja zastrzega sobie, iż jedno ogłoszenie dotyczyć może tylko i wyłącznie JEDNEGO towaru lub JEDNEJ usługi, tak więc wszelkie akcje łączone i rozbudowane cenniki publikowane przez firmy i osoby prywatne będą usuwane. Administracja zastrzega sobie również prawo ograniczenia ilości ogłoszeń, jakie Użytkownicy mogą publikować w danym okresie czasu, a o zmianach nie muszą informować Użytkowników. Wzmianka taka może zostać dodana do treści regulaminu Serwisu.
 • Opublikowanie ogłoszenia bez dodatkowych funkcji jest darmowe na czas określany przez Użytkownika a widoczny podczas korzystania z formularza kreacji ogłoszenia. Wszelkie dodatkowe funkcje ogłoszenia, takie jak jego wyróżnienie płatne są dodatkowo według cennika portalu.
 • Treść ogłoszenia stworzonego przez Użytkownika musi bezpośrednio opisywać dany towar lub usługę i nie może znacząco odbiegać od opisu danego towaru. Wszelkie ogłoszenia zawierające informacje niezwiązane ściśle z przedmiotem ogłoszenia będą usuwane przez Administrację. Użytkownik opisać może towar lub usługę używając dowolnie dużej ilości określeń właściwości oferowanego towaru. Kopiowanie opisów z innych serwisów jest  zakazane.
 • Podczas publikowania ogłoszenia w Serwisie, Administracja nabywa prawo do publikowania całości ogłoszenia lub jego elementów w innych serwisach partnerskich. W przypadku emisji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
 • Administratorzy mają prawo przesyłać użytkownikom naruszającym zasady serwisu ostrzeżenia, blokować funkcjonalność ich kont w pełni lub częściowo, mogą usunąć dane ogłoszenie, jak również podjąć środki techniczne oraz prawne mające na celu powstrzymanie użytkownika przez korzystaniem z serwisu. Środki takie podjęte będą głównie w przypadku próby publikacji treści zakazanych wprost w regulaminie oraz omówionych w dalszej jego części. W przypadku, gdy użytkownik uważa wymienione wcześniej środki prewencyjne za użyte niesłusznie, w każdej chwili może on odwoływać się od podjętej decyzji za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez przesłanie e-maila do Administracji w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za monitorowanie całości Serwisu oraz za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie jak również za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

4. Postanowienia dotyczące ogłoszeń

 • W celu dodania ogłoszenia użytkownik musi: zaakceptować postanowienia Regulaminu, następnie postępując zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi przez witrynę założyć indywidualne konto, po czym wypełnić we właściwy sposób formularz kreowania nowego ogłoszenia.
 • Zarówno po stworzeniu konta jak i po utworzeniu nowego ogłoszenia, Użytkownik otrzyma na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie o właściwym zakończeniu danej operacji, kolejno – o poprawnym zarejestrowaniu go w bazie danych oraz o aktywacji nowego ogłoszenia.
 • Podany adres e-mail jest podstawą do identyfikacji Użytkownika w portalu, jak również pozwala na właściwą obsługę ogłoszenia, jako, że przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej, Użytkownicy zainteresowani towarem/usługą mogą bezpośrednio skontaktować się z Użytkownikiem i doprecyzować warunki zawarcia obopólnej transakcji. Ten adres e-mail służy również administracji w celu kontaktu z użytkownikiem oraz w celu rozwiązywania problemów technicznych – zmiana hasła, przypomnienie hasła dostępowego i tym podobne.
 • Poprzez Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia Użytkownik jednocześnie akceptuje wszelkie postanowienia regulaminu, zwłaszcza te dotyczące świadczenia usług drogą internetową.
 • Dostęp do funkcjonalności oferowanych przez serwis możliwy jest po właściwym zalogowaniu się na konto Użytkownika, co oznacza konieczność podania właściwego adresu e-mail oraz hasła dostępowego podanych przy rejestracji. Wszelkie opcje dotyczące edytowania, publikacji, czy usuwania ogłoszeń dostępnie są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników serwisu.
 • Podczas rejestracji użytkownik podać musi odpowiednie dane autoryzacyjne wymagane przez administrację witryny w celu późniejszej identyfikacji w serwisie oraz nadania możliwości do obsługi funkcjonalności serwisu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Operatora informacji o świadczonych przez niego usługach.
 • Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć Konto w Serwisie, poprzez wybranie odpowiedniej opcji na swoim Koncie. Możliwe jest również usunięcie Konta Użytkownika poprzez przesłanie Administracji drogą elektroniczną oświadczenia o chęci rezygnacji z użytkowania usług oferowanych przez serwis. 

5. Postanowienia dotyczące zamieszczania i edycji ogłoszeń

 • Aby zamieścić Ogłoszenie w Serwisie użytkownik musi podjąć następujące kroki: 
  1. Właściwie wypełnić formularz kreowania Ogłoszenia, to znaczy uzupełnić treścią wszelkie pola oznaczone przez Administrację jako obowiązkowe i/lub
  2. Zarejestrować się w Serwisie tworząc Konto zgodnie z wymaganiami wymienionymi w Regulaminie
  3. Aktywować stworzone Ogłoszenie poprzez manualne kliknięcie linku znajdującego się w wiadomości przesyłanej na adres e-mail podany przy rejestracji lub redagowaniu ogłoszenia.
  4. W przypadku ogłoszeń płatnych, wysłać SMS aktywujący kod do wpisania w odpowiednie do tego celu pole
  5. Po wykonaniu kroków wymienionych powyżej, Ogłoszenie będzie aktywne w Serwisie po upływie kilku minut
 • Ilość ogłoszeń oraz forma dodawania treści reklamowych jest ściśle określona przez Administrację Serwisu. Administracja zastrzega sobie również prawo do wyznaczenia limitu dodanych plików graficznych i ich wielkości.
 • Niedozwolone jest, aby w treści Ogłoszenia Użytkownik wpisywał dodatkowo adresy e-mail, numery telefonów. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania wszelkich Ogłoszeń w których figurować będą wymienione informacje w miejscu do tego nie przeznaczonym.
 • Pragniemy przypomnieć, iż podane przez Użytkownika dane, zarówno w polu Ogłoszenia jak i w polach informacyjnych (zawierających informacje o adresie e-mail, numerze telefonu kontaktowego czy adresie) widoczne są dla wszystkich użytkowników przeglądających treść serwisu, a Administracja nie bierze odpowiedzialności za ich niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • Podczas, gdy Ogłoszenie zostało właściwie dodane do Serwisu i aktywowane, Użytkownik ma możliwości edytowania jego treści, wszelkich parametrów klasyfikujących dane Ogłoszenie. Możliwe jest również jego usunięcie, lub przedłużenie czasu aktywności danej treści informacyjnej w serwisie. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia wiąże się z ponowną aktywacją czasu ogłoszenia i przedłużenia czasu, przez jaki będzie ono widoczne dla użytkowników przeglądających Serwis.

6. Zasady odpowiedzialności

 • Z wyłączeniem naruszeń Regulaminu, wymienionych w punkcie poniższym, Administracja Serwisu nie ingeruje w treść i formę Ogłoszeń i treści reklamowych umieszczanych przez Użytkowników w ramach świadczenia usług przez Serwis.
 • Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich. Zabrania się również handlu towarami powszechnie uznanymi za zakazane oraz świadczenia usług niezgodnych z postanowieniami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za legalność pochodzenia oferowanego towaru lub usługi, jak również za ich rzetelność i zgodność ze stanem faktycznych. Administracja nie ingeruje również w zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 • Administracja zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść i/lub formę stworzonego ogłoszenia w przypadkach gdy: stwierdzona zostanie manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego.  W wymienionych wypadkach Administratorzy mają prawo usunięcia lub zablokowania Oferty, jak również całkowite lub częściowe zablokowanie Konta Użytkownika
               Administracja zastrzega sobie również prawo do usunięcia treści Ogłoszenia oraz zablokowania Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
 1. Ogłoszenie zawiera frazy, słowa lub stwierdzenia powszechnie uznane za obraźliwe.
 2. Ogłoszenie uznane zostanie za Administrację jako praktyki sprzyjające nieuczciwej konkurencji.
 3. Ogłoszenie narusza normy dobrych obyczajów, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.
 4. Ogłoszenie podważa dobre imię oraz renomę Administracji, Serwisu, jak również partnerów współpracujących z Serwisem.
 5. Ogłoszenie zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzające kupujących/usługobiorców w błąd.
 6. Ogłoszenie narusza przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień międzynarodowych.
 7. Ogłoszenie narusza wymienione w Regulaminie zasady właściwego dodawania do Serwisu treści reklamowych.
 8. Ogłoszenie zawiera treści obelżywe, oszczercze, wypowiedziane wprost lub pośrednio pogróżki czy nawołuje do nienawiści, jak również gdy ogłoszenie zawiera treści uznawane jednoznacznie za obsceniczne lub nieprzyzwoite.
 9. Ogłoszenie w sposób pośredni lub bezpośredni narusza prawa osób trzecich.
 10. Ogłoszenie posiada w swojej treści, zawarty pośrednio lub bezpośrednio, tak zwany łańcuszek internetowy bądź piramidę internetową, będącą sztucznym generowaniem ruchu poprzez Użytkownika.
 11. Ogłoszenie przedstawione jest w formie spamu, zawiera treści przekopiowane z portalu lub innego źródła, które nie jest własnością Użytkownika.
 12. Zawiera treści lub linki do stron zewnętrznych, w znaczny sposób zagrażających lub obciążających działanie Serwisu.
 13. Ogłoszenie zawiera obrazy, treści wideo lub audio, które nie są własnością Użytkownika i/lub nie powinny być rozpowszechniane i kopiowane.
 14. Użytkownik wykorzystuje ogłoszenie w celu zbierania informacji o Użytkownikach Serwisu, gromadząc ich dane, tworząc własne bazy danych.
 15. Ogłoszenie zawiera dane osób trzecich udostępnione bez ich zgody.
 16. Ogłoszenie dodane zostało z tak zwanego multikonta, założonego przez Użytkownika po otrzymaniu blokady jednego z jego Kont.
 17. Ogłoszenie zawiera treści o charakterze seksualnym, erotycznym lub promuje, zachęca do odwiedzin stron tego typu lub proponuje inną aktywność w tej sferze.
 18. Ogłoszenie promuje treści lub usługi o charakterze wróżb, przepowiedni, kabał itp.
 19. Ogłoszenie o podobnej treści dotyczące tego samego towaru lub usługi jest już zmieszczone przez Użytkownika w serwisie i jest aktywne-wyświetlane.
 20. Treść ogłoszenia zachęca do przesłania ogłszającemu pieniędzy, znaczków lub świadczeniea innych usług w zamian za dalsze instrukcje lub informacje.
 21. Ogłoszenie zawiera treści niezgodne z Regulaminem serwisu, których nie wymieniono w poniższych podpunktach, jednak Administracja uznała je za niezgodne z polityką działania Serwisu.

7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za poniższe kwestie:

 • Za brak zainteresowania lub niewielkie zainteresowanie innych Użytkowników Ogłoszeniem opublikowanym przez sprzedającego/usługodawcę
 • Działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń na które Administracja ani partnerzy Serwisu nie mają wpływu
 • Składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 • Usunięcie lub zablokowanie konta i/lub Ogłoszenia Użytkownika, jeżeli nie spełnia ono warunków wymienionych w niniejszym Regulaminie, stoi w sprzeczności z postanowieniami prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowieniami międzynarodowymi.
 • Za jakiekolwiek straty materialne lub finansowe jakie poniesie użytkownik na skutek zablokowania lub usunięcia rzeczonego Ogłoszenia, które nie spełniało wymagań wymienionych bezpośrednio w Regulaminie
 • Żaden z poniższych zapisów Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności Administracji ponoszonej za świadome wprowadzenie w błąd lub zaniedbanie ze strony pracowników, przedstawicieli lub partnerów współpracujących z Serwisem. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę, iż nie będzie pociągał Administratorów, współpracowników i przedstawicieli do odpowiedzialności za ogłoszenia i działania innych użytkowników.
 • Administracja nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek Ogłoszenie niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym umieszczone w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika portalu. Administratorzy witryny nie mogą również zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub finansowej za wszelkie próby wyłudzenia funduszy za usługę lub towar, za Ogłoszenia które nie są zgodne ze stanem faktycznym towaru/usługi oraz naruszają prawa innych osób, w tym stron trzecich. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.
 •    Administratorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub Konta Użytkownika, jeżeli istnieje podejrzenie iż doszło do naruszenia praw zapisanych w Regulaminie lub regulacji prawa polskiego lub zagranicznego. Podobnie Administracja postąpić może w przypadku Ogłoszeń uznanych za spam, obelżywych, namawiających do popełnienia przestępstwa, rasistowskich, nienawistnych, negatywnie oddziałujących na dobre imię Serwisu, jej Administratorów, pracowników, współpracowników i partnerów.
 • Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę, aby Administracja Serwisu przetwarzała, przesyłała, przechowywała oraz wykorzystywała dane prywatne zawarte podane dobrowolnie przez Użytkownika w procesie rejestracji oraz podczas dalszych działań w serwisie. Użytkownik podczas rejestracji wyraża również zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze reklamowym przesyłanych przez administrację Serwisu na adres elektroniczny podany podczas rejestracji. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie materiałów promocyjnych o wymienionej treści, musi on przesłać na adres elektroniczny Administracji powiadomienie o rezygnacji z tego typu powiadomień. Po pozytywnym rozpatrzeniu dany Użytkownik nie otrzyma więcej materiałów promocyjnych kierowanych automatycznie na jego adres e-mail.

8. Sposoby zgłaszania naruszenia zasad Regulaminu

 • W celu zgłoszenia naruszenia zasad regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników, należy wypełnić odpowiednio formularz kontaktowy powiadamiając w temacie o charakterze zgłoszenia oraz szczegółowo opisując zaistniałą sytuację, w miarę możliwości popierając ją zrzutami z ekranu lub linkami przedstawiającymi naruszenie. Każdy formularz Użytkownik zgłaszający powinien podpisać własnym loginem w Serwisie, lub (zalecane) loginem, imieniem, nazwiskiem oraz adresem e-mail w celu dokładniejszej identyfikacji Użytkownika. W zgłoszeniu Użytkownik musi również podać link do Ogłoszenia, które narusza zasady działania Serwisu, w celu ułatwienia jego identyfikacji, weryfikacji oraz ewentualnego usunięcia z Serwisu i/lub zablokowania konta danego Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu. Gdy Administracja udzieli informacji o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu danego wniosku, Użytkownik zgłaszający naruszenie zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną, po czym będzie on mógł zgłosić kolejne ewentualne naruszenia Regulaminu lub postanowień prawa polskiego i międzynarodowego przez wymienionego wcześniej lub innego Użytkownika. 

9. Postanowienia końcowe

 • Regulamin w formie elektronicznej znajduje się w Serwisie. Możliwe jest pobranie go na dysk komputera Użytkownika w celu lepszego zapoznania się z postanowieniami, na których opiera się Serwis, może on być również wydrukowany, stanowiąc podstawę do rozpatrywania wszelkich wątpliwości czy sporów prawnych.
 • Wszelkie istotne zmiany w Regulaminie przedstawiane będą przez Administrację w formie powiadomienia użytkowników za pomocą informacji elektronicznej e-mail lub za pomocą umieszczenia odpowiedniej informacji w Serwisie. Informacja taka zostanie przedstawiona Użytkownikom serwisu nie później niż 7 dni przed wejściem zmian w życie. W razie wątpliwości lub wszelkich sprzeczności wynikających ze zmian wprowadzonych w Regulaminie, wszelkie takie przypadki należy zgłaszać Administracji w celu dokładnego rozpatrzenia.